Concurs d’Instagram Trobada Biennal

#XIIaBiennalDeGràcia, el concurs fotogràfic de la Trobada Biennal de Gegants de Gràcia, té com a objectius descobrir, reconèixer i promocionar els millors moments de la festivitat gegantera gracienca. Les bases del concurs són les següents:

1.- Hi pot participar tothom qui ho vulgui penjant fotografies de la Trobada Biennal de Gegants de Gràcia a l’aplicació Instagram amb l’etiqueta #XIIBiennalDeGràcia, sense inscripció prèvia. Hi poden participar persones i entitats, ja siguin colles, comerços o associacions. Cal tenir el compte d’Instagram com a públic, ja que sinó no s’hi podrà accedir per veure les imatges. El fet de fer servir l’etiqueta #XIIBiennalDeGràcia a Instagram suposa el coneixement íntegre i acceptació d’aquestes bases, així com la participació directa en el concurs. A la publicació també s’han d’utilitzar les etiquetes @gegantsdegracia i @wonderphotoshop.es

2.- El període de presentació és del 15 al 22 d’abril de 2023.

3.- Un usuari pot presentar únicament 5 imatges.

4.- Les imatges poden estar modificades de qualsevol manera, a criteri del fotògraf.

5.- Només es donarà un premi que serà mereixedor d’una càmera fotogràfica osequi de WonderPhotoShop.

6.- El jurat es reunirà passada la Trobada Biennal i estarà format per membres de l’Associació Geganters de Gràcia. El jurat donarà l’únic premi.

7.- L’autor o autoria de la fotografia guardonada cedeix gratuïtament els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació a l’Associació Geganters de Gràcia, en exclusivitat per a la difusió d’actes culturals i/o relatius a la Trobada Biennal, fins a domini públic i per a qualsevol país del món. Per a qualsevol altra utilització de l’obra, l’Associació haurà de demanar autorització prèvia a l’autor/a. Els drets morals dels autors queden preservats.

8.- La presentació de tota fotografia implicarà la presumpció de la seva autoria, amb les conseqüències de cessió de drets que consten a les presents bases. Serà responsabilitat de qui hagi presentat les fotografies tota reclamació que pugui sorgir en relació a l’autoria de les obres. A aquests efectes l’Associació podrà dirigir-se contra aquesta persona en cas que, com a conseqüència d’allò previst en les presents bases, resulti reclamada l’autoria de les obres. L’Associació podrà repercutir contra qui les hagi presentat, totes aquelles quantitats que s’hagi vist obligat a satisfer amb motiu de reclamacions d’autoria de les fotografies presentades, així com es reserva el dret de reclamar, a més, els danys i perjudicis que s’hagin ocasionat a l’Associació per aquest fet.

9.- Totes les fotografies han de respectar el dret a la intimitat de les persones i a la pròpia imatge d’acord amb la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar, i a la pròpia imatge. Els participants es comprometen a estar en possessió del consentiment exprés de les persones que puguin veure afectats els seus drets a l’honor, la intimitat personal, familiar i a la pròpia imatge.

10.- Per temes de Protecció de Dades, l’Associació es compromet a no fer cap altre ús de les dades facilitades pels fotògrafs que no sigui qualsevol dels especificats en aquestes bases.

11.- Qualsevol imprevist serà acordat pel jurat o, en darrer terme, per l’Associació